ព័ត៌មាននៅពេលព្រឹករបស់ Arsenal នៅពេលដែល Coutinho យល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន

Foro para hablar de cualquier juego de Pokémon portátil. Sea de GB, GBA, o Nintendo DS. Si estás atascado o necesitas consejo, este es el lugar.
Avatar de Usuario
AVBEL
En Entrenamiento
Reactions: 1
Mensajes: 7
Registrado: Lunes 18 Octubre 2021 4:14 pm

Re: ព័ត៌មាននៅពេលព្រឹករបស់ Arsenal នៅពេលដែល Coutinho យល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន

Mensaje por AVBEL »

Coutinho no lo veo jugar desde el barcelona, fue estrella hace unos 8 años
0
Responder